1. Úvod
 2.  » 
 3. Informace pro veřejnost
 4.  » Historie AA v ČR

Historie AA v ČR

Od osmdesátých let 20. století k současnosti

Toto je stručné pojednání o vývoji společenství Anonymních alkoholiků v České republice od svého vzniku koncem osmdesátých let minulého století, do dnešních dnů.

Přestože společenství Anonymních alkoholiků má ve světě dlouhou a bohatou historii, v České republice je velmi mladé. Historie AA v Českých zemích byla ovlivněna politickou situací zemí ve Střední Evropě po 2. světové válce. Československo (v roce 1993 se Československo rozdělilo na Českou republiku a Slovenskou republiku), stejně jako další středoevropské země patřily do zóny totalitního politického vlivu Sovětského svazu (dnešního Ruska). Zatímco v ostatních evropských zemích se stabilizovala demokracie, v zemích pod politickým vlivem Ruska docházelo k tvrdým potlačováním lidských práv a totální nesvobodě.

V zemích západní Evropy se po druhé světové válce snadno a rychle šířilo poselství AA, mimo jiné také zásluhou posádek americké armády v západní Evropě. U nás jsme prožívali v tomto období duchovní temno, umocněné naprostou izolací od pokrokového světa. Jen málo lidí mohlo cestovat na Západ a informace o AA byly velmi kusé. Pomoc alkoholikům poskytovaly pouze státní protialkoholní léčebny. Spirituální aktivity a svépomocná hnutí typu „Anonymních alkoholiků“ nepřicházely vůbec v úvahu.

Koncem osmdesátých let minulého století začalo svítat našim AA na lepší časy. Pod vlivem politických a ekonomických tlaků (zejména v období prezidenta Reagana) se začal postupně oslabovat politický a ekonomický vliv Sovětského svazu (Ruska) v zemích Střední Evropy. Jednotlivé státy se začaly postupně politicky osamostatňovat, definitivním mezníkem u nás byl 17. listopad 1989, kdy začala „Sametová revoluce“, nekrvavý mezník vstříc nové demokratické epoše.

Určitá semínka AA se začala zasívat v naší republice již v předrevolučním období. V tomto období se u nás vyskytovali dva členové AA, tzv. „samotáři“ (loners). Tito samotáři, Stanislav K.
z Prahy a Vladimír S. z Dobrušky ve východních Čechách, měli kontakt s GSO AA v New Yorku. Na druhém konci USA v Kalifornii, v Santě Barbaře v této době začal Čechoameričan Vladimír S. pociťovat potřebu předat poselství o svém uzdravování z alkoholismu do Československa. Rozhodl se přeložit knihu Anonymní alkoholici do češtiny a přivést ji do Československa při návštěvě svých rodičů a sestry v Praze. Spojením těchto sil se začaly připravovat podmínky pro oficiální fungování AA v Československu.

Na začátku roku 1988 se uskutečnily první mezinárodní uzavřené mítinky AA v Praze. Bylo jich celkem 7 (25. 4., 29. 4., 3. 5., 6. 5., 13. 5., 6. 6. a 9. 6. 1988) a konaly se ve Společenském domě na Kubánském nám. v Praze 10. Na 6. setkání předal Vladimír S. první dvě kapitoly Modré knihy AA přeložené do češtiny. Tato setkání zatím nemohla být veřejná, proto se konala v tajnosti a jejich účastníky byli členové AA ze Santy Barbary, Kalifornie – Vladimír S., George P., Greg B. a naši AA samotáři Stanislav K. a Vladimír S.

První otevřený mítink AA se uskutečnil 5. 5. 1988 v protialkoholické léčebně U Apolináře v Praze 2. Nebyla to veřejně známá akce, uskutečnila se pod záštitou vedení léčebny, jejímž pozorovatelem byl PhDr. Tomáš Halík. Na mítinku byli přítomni současní a bývalí pacienti léčebny. Mítink vedli přátelé AA ze Santa Barbary Greg B. a Vladimír S. Předávali poselství AA – vysvětlovali program AA, vyprávěli své příběhy a odpovídali na dotazy přítomných.

Přátelé ze Santa Barbary se zúčastnili v roce 1988 letního tábora pacientů Apolináře v Dobronicích v jižních Čechách. Zúčastnili se také Celostátního sjezdu Klubů A (abstinující bývalí pacienti léčeben) ve dnech 19. – 21. května 1988 v Turčianských Teplicích na Slovensku.

Poslové myšlenek Anonymních alkoholiků museli hledat úrodnou půdu pro svůj program, proto se zaměřovali hlavně na protialkoholní léčebny a kluby abstinujících alkoholiků.

Současně s aktivitami AA se v roce 1988 začaly rozvíjet kontakty s členy AA. Prahu začali navštěvovat členové AA z ostatních zemí, kde už dávno AA zapustilo své kořeny. Byli to například:

 • rodinný pár Buford a Celdon Lewallen z Clinton-Tennessee, USA,
 • Sarah Price – Overseas Desk GSO NY (l. července 1988),
 • z Německa Ralf Pucknat z Offenbachu a Uli Zbrzezny z Frankfurtu (účastníci mítinku v hotelu Panorama 16. července 1988),
 • Robert Herstek, spisovatel z Los Angeles (9. srpna 1988),
 • 29. října 1988 návštěva z Atén – americká malířka Sophia Pelkey,
 • 16. listopadu návštěva z Mnichova – Hans Prussky, který spolu se Stanislavem K. navštívil protialkoholickou poradnu v Praze 4 (MUDr. Jiří Profous), psychiatrickou léčebnu v Brně (MUDr. Vladimír Šťastný CSc.),
 • 12. 1988 – 2. 1. 1989 návštěva z Wesseling-Urfeld, NSR – Manfred Graberg s manželkou,
 • 2. 1989 návštěva z Dánska – Lucie Juhl.

Začal se projevovat zájem o AA v cizině. Ve dnech 14. 4. – 16. 4. 1989 navštívili Stanislav K. AA spolu s MUDr. Ivanem Novotným z Bratislavy, MUDr. Vladimírem Šťastným z Brna a MUDr. Petrem Popovem z pražského Apolináře – Zemské setkání AA v Hannoveru.

2. února 1989 byla založena mezinárodní skupina AA v rezidenci italské ambasády v Praze, ve Vlašské ulici 34 na Malé Straně. Skupinu založila Angelamaria Cavagnis „Pupa“ – úřednice italské ambasády v Praze a Stanislav K. Mítinky se konaly zpočátku nepravidelně třikrát až čtyřikrát za měsíc.

14. prosince 1989 byla oficiálně založena česká skupina AA pod názvem „Serenity Group“. Zakládajícími členy byli Václav G. a Jiří R. Sídlo této skupiny bylo několikrát měněno (ve stavebním podniku, v agitačním středisku ve Varšavské ulici na Královských Vinohradech), až definitivně zakotvila v r. 1990 v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad v Praze 2. Mítink se konal v úterý v 17 hod.

Další česká skupina „Daisy“ vznikla v listopadu 1990 ve zdravotnickém zařízení ve Vilové ul. 16, Praha 10, mítink se konal v pondělí v 16 hod. a zakládajícími členy byli Robert K. a Rudolf L.

Krátce fungovala skupina „Rose“ v Praze 4 – Spořilov, ul. Roztylské Sady, scházela se každý čtvrtek v 17 hod.

Ve dnech 26. – 28. dubna 1991 se konala v Praze, v Baráčnické rychtě, U Lužického semináře 9, Praha 1-Malá Strana, I. Generální pracovní konference AA. Ze zahraničí se této akce zúčastnili:

 • John Quinn (Clase A Trustee of the G.S.B. New York),
 • Hans Prussky – předseda správní rady AA NSR – Mnichov, NSR,
 • Jean E. Hane – pokladník hlavního pracovního shromáždění AA Jižní Kalifornie – Port Hueneme,
 • Vladimír Schovánek, člen AA Santa Barbara,
 • Georgie O. Price – člen AA Santa Barbara,
 • Lane Andersen, člen AA Santa Barbara.

Zpráva konference „Naše cesta“ o současné situaci a návrhu směrnic činnosti společenství AA na období do dubna 1992.

Rezoluce schválená l. Generální pracovní konferencí AA Praha – duben 1991.

My členové 1. Generální pracovní konference AA se plně přihlašujeme ke Třem Odkazům (Three Legacies) našeho AA dědictví – ODKAZ UZDRAVENÍ, ODKAZ JEDNOTY, ODKAZ SLUŽBY.

Generální pracovní konference se stane ochráncem Tradic Anonymních Alkoholiků, vedoucí a kontrolní silou všech služebních aktivit našeho Společenství, hlasem skupinového vědomí našeho Společenství a od dubna 1991 jediným nástupcem prvních zakladatelů AA v ČSFR.

Od roku 1991 začaly vznikat další skupiny AA v České republice: v Ostravě, Karlových Varech, Brně, Pacově atd.

Od roku 1995 se o zakládání skupin v ČR staral a dosud stará Čechoameričan Alois K. (Pacov, Tábor, Liberec).

V Praze vznikaly skupiny AA v církevních kostelech a zařízeních (kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3, v zařízení Starokatolické církve v Konviktské ul. v Praze 1, v bohoslovecké fakultě Husitské církve v Černé ul. v Praze 1, na katolické faře v Celené ul. v Praze 1, evangelický kostel sv. Salvátora v Salvátorské ul. 1 na Starém Městě). Během velkých církevních svátků (Velikonoce, Vánoce) však byly omezené možnosti pořádat mítinky. Proto jsme se rozhodli od roku 1997 pro nájem samostatného objektu v suterénu domu č. 16, v ulici Na poříčí v Praze 1. Zde jsou dodnes soustředěny téměř všechny mítinky AA v Praze, české i anglické. Máme své pronajaté zařízení, které nám umožňuje pořádat mítinky denně.

20. – 22. června 1997 byl uspořádáno v Jilemnici 1. celostátní setkání AA česko se zahraničními hosty. Od této doby se celostátní setkání koná pravidelně jednou ročně.

Za velmi důležité pokládám zmínit se o trvalé pomoci z GSO AA v New Yorku. Od počátku vzniku AA v ČR nám poskytují materiální pomoc (překlady a vydávání literatury v českém jazyce) a pomoc při řešení našich problémů korespondenční formou (Loise Fisher). V květnu 1994 uspořádali (John Grand, Vinnie McCarthy) v Praze v hotelu Renaissance v Praze l, konferenci o AA s tlumočníkem do češtiny. V roce 1999 nás navštívily Vinnie McCarthy a Joanie Moncrief.
V květnu 2000 u nás pobyla na třídenní návštěvě také Eva Sanchez při své cestě po východní Evropě. 

V roce 2010 vznikla v Brně nová služební organizace AA Česko. Byla založena Rada důvěrníku a vznikly nové komise. Komise pro kontakt s veřejností, Literární komise, Komise pro manuál. Byl založen nový transparentní účet.

V současné době působí v České republice 67 skupin AA ve čtyřiceti pěti městech.

Praha, září 2018, z interních zdrojů AA