1. Úvod
 2.  » 
 3. Informace pro veřejnost
 4.  » Informace pro duchovní

Informace pro duchovní

S potěšením zjišťujeme, že bez ohledu na to, jak je posedlost alkoholem bolestná, jsme stále schopni dělat životně důležitá rozhodnutí. Můžeme se například rozhodnout, že si přiznáme osobní bezmocnost nad alkoholem. Můžeme si také přiznat, že závislost na Vyšší moci je nezbytná, i když by tou Vyšší mocí byla skupina AA. Potom se můžeme rozhodnout, že se pokusíme o čestný a pokorný život a o nezištnou službu našim kamarádům a „Bohu, jak mu my sami rozumíme“.

Spoluzakladatel společenství AA Bill W., 1966

 

Dotazy duchovních o Anonymních alkoholicích

Anonymní alkoholici nejsou náboženským společenstvím. Nicméně je AA hluboce zavázáno kněžím a duchovním mnoha vyznání, kteří se stali přáteli našeho společenství již od jeho založení v roce 1935.

Základem tohoto přátelského vztahu bylo a je porozumění a tolerance – pochopení možností a omezení AA jako společenství a tolerance chyb společenství mužů a žen, jejichž duchovní naděje mohou být větší než jejich lidské schopnosti.

Bylo by nereálné předpokládat, že všichni členové AA jsou duchovně inspirováni. Mnoho z nich se ve skutečnosti vůbec nezajímá o formální náboženskou doktrínu. Ale mnoho členů společenství AA, včetně těch bez náboženského vyznání, říká, že zažili sílu, která proměňuje – sílu vzájemného sdílení zkušeností, vzájemné péče, důvěry a lásky.

Jak bylo dříve řečeno, společenství AA doufá, že v budoucnosti bude pokračovat v užitečném spojenectví se všemi kněžími a duchovními, kteří sdílejí zájem o uzdravování alkoholiků.

 

Účel této stránky

Mnoho duchovních zná společenství AA jako nesektářského, s konkrétním náboženstvím nesvázaného spojence v jejich úsilí pomáhat alkoholikům přestat pít a vést zdravý a hodnotný život. Jsou si vědomi toho, že čelní představitelé nejrozšířenějších náboženských směrů vyjádřili programu společenství AA podporu. Uvědomují si také, že v jejich vlastních řadách jsou lidé, kteří ve společenství AA nalezli odpověď na své vlastní problémy s pitím.

Účel tohoto textu, kde najdete odpovědi na duchovními nejčastěji kladené otázky, je trojí:

Za prvé: AA uznává svůj dluh vůči mnoha duchovním, kteří byli, jsou a vždy a všude budou alkoholikům nápomocni.

Za druhé: doufáme, že informace uvedené na následujících stranách, poskytnou těm duchovním, kteří ještě neměli příležitost se s naším společenstvím seznámit, užitečnou úvodní informaci o našem společenství.

A konečně – zodpovězením otázek, které duchovní v souvislosti s AA nejčastěji kladou, se tato brožurka stává propojením osobní zkušenosti, síly a naděje členů AA z celého světa.

 

Co je společenství AA a jak pracuje?

Anonymní alkoholici je celosvětově rozšířené společenství mužů a žen, kteří si vzájemně pomáhají, aby si udrželi střízlivost. Jediným požadavkem členství v AA je touha přestat pít.

Členové AA sdílejí své zkušenosti, sílu a naději při uzdravování se z alkoholismu ve skupinách na setkáních AA a vzájemným kontaktem mezi jednotlivými členy. Neexistují zde žádné povinné příspěvky ani poplatky za členství. V preambuli AA je uvedeno: „Jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům.“

Základem programu AA je Dvanáct kroků uzdravení, což je soubor principů, které vycházejí ze zkušeností zakládajících členů AA a jejich následovníků získaných metodou pokus – omyl. Dvanáct kroků, které uplatňujeme jako způsob života, obsahuje prvky, které nacházíme v duchovních učeních mnoha náboženství. Tyto kroky pomohly a stále pomáhají členům AA po celém světě žít střízlivým a smysluplným životem.

 

Jak AA začalo?

Anonymní alkoholici zahájili svou činnost ve městě Akron v americkém státě Ohio v roce 1935, kdy dva pijani Bill W. a dr. Bob, kteří si svou diagnózu sami přiznali, zjistili, že vzájemným sdílením mohou dosáhnout toho, čeho ani jeden z nich nebyl sám schopen, tedy zůstat střízliví. Brzy objevili, že se jejich vlastní střízlivost posílí mnohem více, když se o své zkušenosti budou dělit s druhými alkoholiky. A tak se během několika měsíců ve městě Akron pravidelně scházela malá skupinka střízlivých alkoholiků. Účastníků stále přibývalo, až jejich počet dosáhl stovky.

V roce 1939 se v souvislosti s vydáním knihy Anonymní Alkoholici, z jejíhož názvu odvozuje naše společenství své jméno, a s pomocí mnoha přátel, kteří nebyli alkoholiky, začalo společenství šířit v severní Americe a v několika zámořských zemích. Aby společenství zvládlo rychle rostoucí počet dotazů a požadavků nových skupin, které se objevovaly téměř denně, byla v New Yorku založena první celosvětová kancelář AA, která se nyní nazývá Kancelář všeobecných služeb (General Service Office).

V současnosti se odhaduje, že AA má přibližně  dva miliony členů a skládá se z více než sto sedmnácti tisíc skupin, které působí ve sto devadesáti pěti zemích světa.

 

Jak setkání AA vypadá?

Setkání AA jsou pořádána skupinami a probíhají autonomně ve městech a obcích po celém světě. Existuje mnoho různých variant setkání, ale v zásadě je dělíme na dvě skupiny. Jsou to setkání uzavřená, na která mají přístup pouze alkoholici, a otevřená setkání, kterých se může zúčastnit kdokoliv.

Uzavřená setkání dávají členům společenství příležitost sdílet své zkušenosti mnohem důvěrněji a uplatňovat principy programu AA za účelem žít střízlivě každý den, den po dni.

Přestože většina otevřených setkání používá diskusní formát, mnoho z nich inklinuje k formátu strukturovanějšímu. Obvykle na setkání vystupují jeden nebo dva mluvčí, kteří sdílejí své zkušenosti z období svého aktivního alkoholismu a ze současného období uzdravování se v AA.

Některá otevřená setkání, na která zveme profesionály, ochotné pomáhat společenství AA, zástupce hromadných sdělovacích prostředků a další veřejnost, se konají za konkrétním účelem informování veřejnosti o AA.

Lidé, kteří se poprvé účastní setkání AA a kteří nejsou alkoholiky, jsou často udiveni, když vidí, jak mnozí členové společenství s humorem popisují své zkušenosti s pitím. Každé sdílení je jiné, některé je vedeno v ryze agnostickém duchu, zatímco další může být založeno na hluboké náboženské víře. Důležité je, že jednotliví mluvčí hovoří sami za sebe, a nikoliv za společenství AA. Všem je však společná touha posílit vlastní střízlivost pomocí sdílení svých zkušeností s ostatními.

Většina členů zjistila, že pravidelná účast na setkáních je pro udržení si vlastní střízlivosti nezbytná. Nově příchozím je doporučováno, aby se setkání zúčastňovali co nejčastěji.

Mnoho členů společenství uvádí, že se okruh jejich přátel z AA značně rozšířil v důsledku rozhovorů nad šálkem kávy –  před nebo po setkání.

 

Kde se setkání AA pořádají?

Skupiny AA si pronajímají prostory pro setkání v kostelech, svatyních, v církevních modlitebnách a v prostorách obecních institucí. Ačkoliv se mnoho setkání koná v zařízeních, které vlastní nebo provozují náboženské organizace, neznamená to, že by společenství AA bylo spojeno s některým náboženstvím nebo se řídilo nějakou náboženskou doktrínou. Spíše za tuto skutečnost vděčíme tomu, že je společenství AA duchovními různých náboženských směrů otevřeně přijímáno. Již od počátku existence společenství nám duchovní poskytovali pronájem prostor za přiměřené nájemné.

 

Jsou duchovní na setkáních AA vítáni?

Duchovní jsou vřele vítáni na otevřených setkáních, kde vystupují mluvčí, na otevřených diskusních setkáních a na informačních setkáních. Pro získání informací o tom, kdy a kde se taková setkání konají, zavolejte místní skupinu nebo do kanceláře služeb ve vaší oblasti, případně kontaktujte Všeobecnou kancelář služeb.

 

Proč je tak důležitá anonymita?

Tím, že zdůrazňuje rovnost všech členů AA – přičemž jednota je naším společným poutem v procesu uzdravování – slouží anonymita jako duchovní základ našeho společenství.

Na osobní úrovni poskytuje anonymita ochranu všem členům tak, aby je nebylo možné identifikovat jako alkoholiky mimo naše setkání. Toto bezpečnostní opatření je velmi důležité zejména pro nově příchozí. Nicméně, v osobních vztazích s lidmi, kteří nejsou alkoholiky a s těmi, kteří si myslí, že by mohli mít problém s alkoholem, mohou členové společenství dát svobodně najevo, že jsou uzdravující se alkoholici. V těchto případech může otevřenost pomoci při předávání poselství AA.

Na úrovni tisku, rozhlasu, filmu a televize zdůrazňuje anonymita rovnost všech členů společenství AA. Slouží jako „připomínající“ brzda těm, kteří by mohli využít své spojení se společenstvím AA pro dosažení osobního věhlasu, moci nebo obchodního zisku.

Řečeno slovy naší Dvanácté tradice: „Anonymita je duchovním základem všech našich tradic, která nám stále připomíná, abychom kladli principy před osobnosti.“

 

Je náboženská víry součástí programu AA?

Když alkoholik požádá o pomoc ve společenství AA, společenství se nezajímá o jeho náboženskou víru, a nezajímá se ani o to, zda mu tato víra schází.

Nicméně je program uzdravování založen na jistých duchovních hodnotách. Jednotliví členové si je mohou svobodně vykládat způsobem, který považují za nejlepší, nebo o nich vůbec nemusí uvažovat.

Většina členů si již před příchodem do AA připustila, že nedokáží zvládnout své pití – že alkohol převzal vládu nad jejich životy. Zkušenosti společenství ukazují, že pokud chce alkoholik vystřízlivět a střízlivost si udržet, musí akceptovat duchovní subjekt nebo sílu, kterou vnímá jako sílu vyšší, než je on sám, a začít se na ni spoléhat. Někteří si jako svou „Vyšší moc“ vyberou skupinu AA, jiní se spoléhají na Boha, jak mu rozumí oni sami, a další mají zase zcela odlišné pojetí síly, na kterou se spoléhají.

Když poprvé požádají o pomoc v AA, mají mnozí alkoholici vážné výhrady vůči přijetí jakéhokoliv konceptu síly, která je větší než jejich vlastní. Zkušenost ukazuje, že pokud si v tomto ohledu udržují otevřenou mysl a pokračují v návštěvách setkání AA, časem  najdou svou odpověď na tuto otázku, která představuje velmi výrazné osobní dilema.

 

Je modlitba součástí programu AA?

Ve znění Dvanácti kroků sepsaných našimi zakladateli najdete dva odkazy na modlitbu.

V Sedmém kroku se říká: „Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.“ A v kroku Jedenáctém se uvádí: „Pomocí modlitby a meditace jsme hledali, jak zdokonalit svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili jsme se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.“

Některá setkání končí společnou recitací modlitby Otčenáš. Jiná setkání končíme Modlitbou o poklid:

Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit to, co změnit mohu a moudrost jedno od druhého rozpoznat.

Na počátku společenství, kdy nebyla k dispozici literatura AA, se nové skupiny obracely k Bibli, aby získaly inspiraci a vedení. Setkání tehdy obvykle končila modlitbou Otčenáš, neboť vymýšlet si své vlastní modlitby,  jak později vysvětlil spoluzakladatel AA Bill W., by byl pro mnohé mluvčí poněkud těžký úkol.

 

Jak je AA organizováno? Kdo ho řídí?

Společenství AA nemá žádný ústřední orgán. Existuje pouze minimální organizační struktura a namísto stanov požíváme pouze několik tradic.

Podle tradice se mohou dva nebo více alkoholiků, kteří se setkávají za účelem udržení si vlastní střízlivosti, považovat za skupinu AA za předpokladu, že budou jako skupina soběstační a nebudou spojeni s žádnou jinou organizací.

Základní činnosti skupiny AA jsou zajišťovány alkoholiky, kteří se ve společenství uzdravují. Místní skupiny AA si obvykle volí komise, které dohlížejí na jejich zásadní, dá se říci životně důležité, činnosti a služby.

Celkovou zodpovědnost za činnost Celosvětové kanceláře služeb AA delegovaly jednotlivé skupiny na Konferenci všeobecných služeb, která se skládá z oblastních delegátů ze Spojených Států Amerických a Kanady a schází se jednou za rok. Správní roli zastává rada důvěrníků tvořená čtrnácti členy AA a sedmi přáteli AA, kteří nejsou alkoholiky. Ti se ve služebních pozicích se střídají na základě principu rotace.

 

Jak jsou služby v AA financovány?

Společenství AA je plně soběstačné. Finanční příspěvky od organizací nebo lidí stojících mimo AA nepřijímáme za žádných okolností.

Ve společenství AA nevybíráme žádné členské příspěvky ani registrační poplatky. Výdaje jednotlivých skupin, například nájemné, náklady na občerstvení, literaturu a podobně, jsou hrazeny z dobrovolných příspěvků jednotlivých členů skupiny a tato možnost přispění je členům obvykle poskytována v průběhu setkání.

Většina skupin přispívá na podporu činnosti AA ve své oblasti, jedná se aktivity v rámci o šíření poselství AA do léčeben, nemocnic a nápravných zařízení. Přispívají také na činnost Všeobecné kanceláře služeb AA v New Yorku. Tato kancelář poskytuje v důsledku podpory skupin AA služby skupinám po celém světě.

 

Co je „Dvanáct tradic“ společenství AA?

Pro život společenství AA jako celku je Dvanáct tradic tímtéž, čím je Dvanáct kroků pro osobní uzdravení jednotlivce.

Tradice jsou doporučené principy, které zajišťují přežití a růst tisíců skupin, které tvoří společenství AA. Tradice, vycházející ze zkušeností skupin, které fungovaly v počátečním kritickém období společenství AA, se vztahují na řízení vnitřních záležitostí skupiny, na spolupráci mezi jednotlivými skupinami a na jejich vztahy s vnějším světem. Většina tradic odráží duchovní orientaci společenství AA.

Pro skupiny AA nejsou tradice formálně závazné, ale převážná většina skupin na celém světě si zvolila možnost řídit své záležitosti v souladu s principy, které tyto tradice představují.

 

Proč by se měli mít duchovní zajímat o společenství AA?

Duchovní jsou velmi často prvními osobami, na které se nemocní alkoholici obrátí se žádostí o pomoc a u kterých alkoholici hledají pochopení. Mnohdy jsou první, komu alkoholici otevřeně přiznají svou nemoc. Ve skutečnosti hledá mnoho alkoholiků u duchovních spirituální vedení ještě dříve, než přijdou do společenství AA, a velmi často i potom.

Někteří alkoholici si nepřejí přestat pít, nebo si myslí, že to „zvládnou sami“. V takových případech jim mohou duchovní rádci naznačit, že pomoc je jim k dispozici, kdykoliv ji budou ochotni přijmout.

 

Jsou někteří duchovní zároveň členy společenství AA?

Ano. Alkoholismus nemá hranice. Řada alkoholiků z řad duchovních různých náboženských vyznání dosáhla střízlivosti ve společenství.

 

Co mohou duchovní alkoholikům říci o AA?

Ti členové duchovenstva, kteří úzce spolupracují se společenstvím AA, při rozhovoru s alkoholikem zdůrazňují následující:

 1. Vysvětlí mu, že mu společenství AA může pomoci pouze tehdy, má – li on sám touhu přestat pít.
 2. Zdůrazní mu, aby si zachoval otevřenou mysl, pokud se mu na počátku bude zdát, že mu program AA nedává smysl, a naznačí mu, že jeho první dojmy se pravděpodobně změní, pokud bude pokračovat v návštěvách setkání.
 3. Zdůrazní mu, že společenství AA má jediný účel, pomoci alkoholikům dosahovat střízlivosti.
 4. Připomene alkoholikovi, že členové společenství AA pochází ze všech skupin společnosti. Nováčci se zde mohou setkat se členy ze všech životních směrů. A že bez ohledu na to, jak odlišné je jejich zázemí, jsou všichni členové spřízněni prostřednictvím programu uzdravování se z alkoholizmu.
 5. Ujistí ho, že bude respektována jeho osobní anonymita.
 6. Vysvětlí mu, že podle nejlepších lékařských studií je alkoholismus progresivní nemocí, která nemůže být nikdy vyléčena, ale může být zastavena, a to tehdy, když alkoholik přestane pít. A že ve společenství AA najde tisíce mužů a žen, kteří mu prostřednictvím sdílení vlastních zkušeností z uzdravování se mohou pomoci na cestě ke střízlivému a naplňujícímu životu.

 

Jak mohou duchovní s AA efektivně spolupracovat?

Duchovním, kteří radí alkoholikům, může pomoci seznámení se s některým z aktivních členů společenství AA v jeho komunitě. Jakmile ho kontaktuje s žádostí o pomoc, nabídne tento člen nově příchozímu pomoc, za předpokladu, že tato osoba o pomoc stojí. Členové společenství ho vezmou na setkání a podělí se s ním o zkušenosti z vlastního uzdravování v AA.

Zde je několik věcí, které mohou duchovní udělat, jestliže se chtějí blíže seznámit s programem AA:

 1. Mohou se zúčastnit některých otevřených setkání AA.
 2. Mohou se seznámit s literaturou AA, zejména s knihami Anonymní Alkoholici, Dvanáct kroků a dvanáct tradic a AA dospívá nebo s brožurami Střízlivý život, Dospěli jsme k víře
 3. Mohou se seznámit s duchovními (nikoliv náboženskými) stránkami programu AA.
 4. Mohou zavolat do AA s žádostí o pomoc, jestliže to situace vyžaduje.
 5. Mohou otevřít své dveře a umožnit pořádání setkání AA.

 

Jak mohou duchovní kontaktovat společenství AA?

Mnoho místních komisí AA poskytne vaší organizaci na požádání informační schůzku. Schůzky lze přizpůsobit vašim potřebám. Informační schůzka může obsahovat prezentaci jednoho nebo více členů, obvykle na téma: „Čím AA je, a čím není.” Může také zahrnovat jeden či několik  AA filmů.

Pokud máte zájem, vyhledejte si, prosím, v místním telefonním seznamu nebo tisku telefonní kontakt na místní skupinu AA.

Literaturu, týkající se programu AA, nebo konkrétní informace o tom, jak kontaktovat místní skupiny AA, můžete získat, jestliže napíšete Všeobecné kanceláři služeb České republiky, Ambrožova 729, 500 02 Hradec Králové. Taktéž je můžete získat na internetové na adrese: www.anonymnialkoholici.cz

 

Co společenství AA nedělá?

Toto AA nedělá: neposkytuje alkoholikovi motivaci přestat pít, nevyhledává nové členy, nezapojuje se do žádných výzkumů ani žádné výzkumy nesponzoruje, nevede si žádné záznamy o docházce, nepřijímá členství v radách sociálních organizací a agentur (ačkoliv s nimi některé komise a rady často spolupracují), nesleduje své členy ani jim nic nenařizuje, nestanovuje ani lékařské, ani psychologické diagnózy a prognózy, neposkytuje detoxikační a ošetřovatelské služby, nezajišťuje hospitalizaci, nepředpisuje léky, nezajišťuje ani lékařskou, ani psychologickou léčbu, nezajišťuje církevní obřady, nepořádá duchovní obnovu, neúčastní se vzdělávání o alkoholismu, neposkytuje ubytování, jídlo, ošacení, zaměstnání, peníze ani žádné další sociální služby, neposkytuje ani rodinné, ani pracovní poradenství, nepřijímá žádné peníze za své služby ani žádné peněžní dary od lidí a organizací mimo AA, neposkytuje hodnotící dopisy ani pro podmínečné propuštění z vězení, ani pro právníky, soudní úředníky, sociální agentury a zaměstnavatele.

 

Co je jediným účelem AA a co dělat s problémy jinými, než je alkohol?

Někteří profesionálové na poli léčení alkoholismu mluví o alkoholismu a drogových závislostech jako o „zneužívání návykových látek“ nebo o „závislosti na chemických látkách“. A tak je lidem, kteří nejsou alkoholiky, představeno společenství AA a doporučena návštěva setkání. Lidé, kteří nejsou alkoholiky, mohou navštívit otevřené setkání AA, kam může přijít kdokoli. Ale na uzavřené setkání mají přístup pouze ti, kteří mají problém s pitím alkoholu.

 

Jak s vámi může AA nejlépe spolupracovat?

AA se neustále snaží o zlepšení a rozšíření komunikace s duchovními, vždy vítáme vaše komentáře a doporučení. Pomáhají nám efektivněji pracovat na dosažení našeho společně sdíleného cíle, jímž je pomoc alkoholikům, kteří ještě trpí.