1. Úvod
  2.  » 
  3. Informace pro veřejnost
  4.  » Informace pro zdravotníky

Informace pro zdravotníky

AA jako zdroj informací pro zdravotníky

V Modré knize Anonymní alkoholici  o sobě členové AA říkají:

My alkoholici jsme muži a ženy, kteří pozbyli schopnost kontrolovat své pití. Víme, že žádný skutečný alkoholik již nikdy tuto kontrolu nezíská. Každý z nás měl v určité době pocit, že se mu navrací kontrola, ale toto přechodné období – většinou kratičké – bylo vždy nevyhnutelně následováno obdobím ještě menší kontroly, což nás přivedlo do stavu žalostné a nepochopitelné demoralizace. (Anonymní alkoholici str. 30)

Zdá se, že většině členů AA nejvíce dává smysl tato definice: Alkoholismus je nemoc, a to neustále se rozvíjející nemoc, kterou nelze nikdy vyléčit, ale kterou lze (stejně jako některé jiné nemoci) pozastavit. Jestliže se na tuto nemoc podíváme z jiného hlediska, většina členů AA ji vnímá jako kombinaci tělesné přecitlivělosti na alkohol a mentální posedlosti pitím, kterou nelze – bez ohledu na následky – přemoci pouhou silou vůle. 

Lékaři, kteří jsou obeznámeni s alkoholismem, souhlasí s tím, že neexistuje žádný způsob, jak
z alkoholika udělat normálního konzumenta. (Anonymní alkoholici str. 31)

 *) Definice alkoholismu podle Americké společnosti pro léčbu závislostí a Národního výboru pro alkoholismus a drogové závislosti: „Alkoholismus je hlavně nemocí s genetickými a psychosociálními hledisky, kterou ovlivňuje prostředí. Tyto aspekty ovlivňují stadia nemoci a její projevy. Nemoc se neustále rozvíjí a je smrtelná. Je charakterizována narušenou kontrolou vypitého množství, zaujatostí alkoholickou drogou, užíváním alkoholu bez ohledu na neblahé následky, pokrouceným myšlením, které se zejména vyznačuje popíráním. Všechny tyto symptomy mohou být trvalé, nebo se mohou projevovat opakovaně.“

Odmítání pomoci alkoholikem může být frustrující 

Protože je popírání problému pro alkoholismus příznačné, má alkoholik při dotazu na pití alkoholu tendenci vyhýbat se přiznání problému, a proto nemusí někteří lékaři profesionálové rozpoznat, že alkoholická nemoc přispívá v tomto případě k zakrývání svých vlastních příznaků. Většina alkoholiků se bude bránit připustit, že jsou nemocní, a návrh navštívit Anonymní alkoholiky jako poslední východisko bude odmítat.

Velmi málo profesionálů v lékařských oborech se setká s tím, že by pacient jimi stanovenou diagnózu odmítl. Pouze několik lékařů slyšelo: „Já zcela jistě nejsem diabetik.” Ale když lékař stanoví diagnózu alkoholismus, velmi často mu alkoholik odpoví: „Já ale tolik alkoholu nepiju,” anebo uslyší: „Já na tom ještě nejsem tak špatně,” případně mu alkoholik nabídne nějakou omluvu pro své pití. Lékaři by měli toto odmítání předpokládat a připravit se na ně.

Racionalizace a popírání jsou nedílnou součástí alkoholické nemoci. Okamžité odmítnutí AA je součástí  popíracího mechanizmu.

Členové AA, kteří již prolomili hradbu vystavenou popíráním a připustili, že svým pitím zraňovali druhé, jsou velmi dobře schopní pomáhat druhým alkoholikům při boření jejich zdi popírání.

Nejběžnější námitky vznášené proti AA 

„Je příliš nábožensky orientované.“ 

Ve skutečnosti AA náboženským programem není – je to duchovní společenství. AA používá termíny „Vyšší moc” a „Bůh, jak mu rozumíme my sami”, ale víra v Boha rozhodně není nutná, takže ve společenství najdete mnoho ateistů a agnostiků. V preambuli AA, kterou také najdete na těchto stránkách, se říká: „AA nejsou spřízněni s žádnou sektou, církví, politickou organizací ani s žádnou jinou institucí….”

 „Nechci vstát a odhalit zákoutí své duše před velkým množstvím druhých lidí.”

 Na setkáních AA hovoří pouze ti lidé, kteří si to přejí. 

„Nechci se setkávat s příliš velkým množstvím poražených. Je to příliš depresivní.”

 AA je reprezentativním vzorkem „vítězů” v tom smyslu, že se jim povedlo překonat svou nemoc. Ti, kteří navštíví dostatečné množství setkání, zcela jistě najdou někoho, s kým se budou moci ztotožnit. 

„Nemohu tam jít, protože se stydím. Oni jsou všichni střízliví a já nejsem.”

Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. Členové, kteří stále ještě pijí, jsou vedeni k tomu, aby „se neustále vraceli do společenství”. Kdokoliv, kdo má upřímnou touhu přestat pít, je na setkáních AA vítán. Střízliví alkoholici se nechystají zasedat jako u soudu a posuzovat ty,  kteří nedokáží přestat pít,  protože jejich neschopnost přestat je přivedla do AA.

„Nechci, aby každý věděl o mém pití.”

Anonymita je a vždy byla základním kamenem programu AA. Stalo se tradicí, že členové AA nikdy neodhalují svou sounáležitost se společenstvím ani v tisku, ani v rozhlase, ani v jakémkoliv jiném veřejném sdělovacím prostředku. A nikdo nemá právo nikde a nikdy porušit anonymitu jiného člena.

Co se někteří profesionálové z řad lékařů naučili;
Jak tyto poznatky uplatňují

 Mnoho lékařů se naučilo používat různé účinné způsoby, jak doporučovat AA. Jeden z nich říká: „Nikdo netrpí více než právě alkoholici. Jestliže se někdy setkáte s životem alkoholika a pomůžete mu se uzdravit, když pozorujete neuvěřitelnou přeměnu z trpícího, bezmocného, nemocného (a umírajícího) člověka na živoucí, vitální, plně fungující a šťastnou lidskou bytost, pak prožijete silnou, velmi uspokojující a hlubokou zkušenost. AA je nejefektivnějším nástrojem pomoci alkoholikům přestat pít.”

Jiná lékařka navrhuje, aby i zdravotníci navštěvovali otevřené schůzky AA,  protože je nesmírně obtížné doporučovat pacientovi organizaci, o níž sami mnoho nevědí. Tato lékařka zjistila, že je výhodné si pořídit seznam členů AA, kteří mohou doprovodit pacienta na jeho první návštěvu (meeting). Doporučuje udělat si malý průzkum na jaké typy setkání a jak často pacient dochází, zda má sponzora v AA, který může zprostředkovat spojení se společenstvím a pomoci při sestavení plánu léčby. I když má alkoholik nemocná játra, nebo trpí depresemi, je vždy prvním krokem k uzdravení zajištění jeho vystřízlivění. Ať žije alkoholik kdekoliv,  je vždy v blízkosti jeho bydliště nějaké setkání AA, které pomůže alkoholikovi udržovat jeho střízlivost.

AA a alkoholismus

Od samotného začátku považovali členové AA alkoholismus za nemoc. Alkoholici nemohou kontrolovat pití v důsledku fyzického a duševního (emocionálního) onemocnění. Většina členů AA u sebe našla duševní odchylky, které jsou pro jejich nemoc charakteristické.

Členové AA také zjistili, že začátkem účinné léčby je „autodiagnóza“. To znamená, že alkoholik musí přijmout první krok programu AA: „Přiznali jsme si svou bezmocnost nad alkoholem – že se naše životy staly nezvladatelnými.“

Členové AA rovněž poznali, že uzdravování zahrnuje střízlivost, a že dlouhodobá abstinence vyžaduje zásadní změny ve vztahu ke své vlastní osobě, k ostatním lidem a k nějaké síle, která je větší než jeho vlastní. Důvodem jsou také zkušenosti členů Anonymních alkoholiků, že žádný alkoholik nemůže už nikdy znovu kontrolovaně pít alkohol.

Členové AA věří, že pokud se někdo stane alkoholikem, je alkoholikem napořád. To znamená, že bez ohledu na délku abstinence má při opětovném napití jeho reakce na alkohol stejné tragické následky, jako byly ty, které charakterizovaly jeho pití před obdobím abstinence. Proto AA nenabízí vyléčení, ale spíše průběžné uzdravování se s využitím jednoduchého principu: nenapít se alkoholu právě dnes.

Výzkumní pracovníci, zdravotníci a ostatní odborníci zabývající se alkoholismem se právem a přirozeně snaží nalézt příčiny alkoholismu. Poznání příčin alkoholismu pro program uzdravování AA považujeme za irelevantní. Dokonce si myslíme, že mohou odvádět alkoholika od okamžité abstinence a od programu uzdravování.

Návštěva prvního setkání AA 

Pokud zdravotníci doporučili alkoholikovi společenství AA, neměli by ani oni, ani alkoholik zakládat svůj názor na účinnost uzdravování v AA na jedné nebo dvou návštěvách setkání AA. Měli by dát AA šanci po delší dobu. Pro úspěch v programu uzdravování je důležité získat sponzora, třeba jen na dočasnou dobu. Doprovod člena AA na první setkání je doporučený, ale není nutný. Většina nováčků klade řadu dotazů. Sponzor na ně dokáže odpovědět a nováčka ujistí, že ostatní se setkali se stejnými pochybnostmi a strachem, když přistupovali k prvnímu kroku programu. Sdílení zkušeností se sponzorem je jedinečnou službou, kterou společenství AA nabízí. Lékaři a terapeuti mají možnost se přesvědčit, že jsou členové AA nejenom ochotní, ale velmi často dychtiví,  pomoci nově příchozím při seznamování se s programem AA.

Specialista v léčbě alkoholismu, který ve své spádové oblasti úzce spolupracuje s AA, má klíčové postavení pro poskytování vedení, vzdělávání a pomoci v oblasti, která přispěje ke zvýšení kvality péče i k úspěšnosti léčby alkoholiků. Zdravotnické pracovníky zveme, aby se zúčastnili otevřené schůzky a přesvědčili se, co AA alkoholikům nabízí.

Jedinečnost našeho účelu a problémy jiné než alkohol

Někteří profesionálové na poli léčení alkoholismu mluví o alkoholismu a drogových závislostech jako o „zneužívání návykových látek“ nebo o „závislosti na chemických látkách“. A tak je lidem, kteří nejsou alkoholiky, představeno společenství AA a doporučena návštěva setkání. Lidé, kteří nejsou alkoholiky, mohou navštívit otevřené setkání AA, kam může přijít kdokoli. Ale pouze ti, kteří mají problém s pitím alkoholu,  mají přístup na uzavřené setkání.

Jak AA kontaktovat 

Společenství AA je uvedeno ve většině telefonních seznamů nebo v místních novinách a k vy-hledání pomoci stačí telefonát. Někteří lékaři doporučují pacientům, aby zavolali na místní číslo AA ještě z ordinace, a tím poskytují pacientovi okamžitou pomoc. Někteří lékaři rovnou zahrnují AA do programu léčby.

Velmi užitečným zdrojem informací mohou být pro lékaře a terapeuty členové místních komisí AA pro kontakt s profesionály ve zdravotnictví. Také členové komise AA pro kontakt s léčebnami vám mohou být nápomocni v případě,  že se váš klient podrobuje léčbě.

Mnoho místních komisí AA poskytne vaší organizaci na požádání informační schůzku, kterou  lze přizpůsobit vašim potřebám. Informační schůzka může obsahovat prezentaci jednoho nebo vice členů, obvykle na téma: „Čím AA je a čím není.“ Může také zahrnovat jeden či několik AA filmů.

Pokud máte zájem, zde naleznete kontakty anebo vyhledejte v místním telefonním seznamu nebo v místním tisku telefonní kontakt na místní skupinu AA.