1. Úvod
  2.  » 
  3. Informace pro veřejnost
  4.  » Informace pro odbornou veřejnost

Informace pro odbornou veřejnost

Představení AA ČR, jejich struktury a principů fungování pro potřeby odborné veřejnosti a pracovníků v pomáhajících službách

Tímto stručným textem bychom Vás rádi seznámili s principy fungování a pokrytím působnosti Anonymních alkoholiků v ČR v současné době (rok 2018). Nejprve rozlišíme společenství jako takové, které vychází z 83. leté tradice AA, původem ze Spojených států a Servisní organizaci, která umožňuje existenci a činnost AA v rámci české legislativy. V prvním případě se jedná o skupiny AA, které jsou zcela autonomní a soběstačné a v druhém případě o Sdružení pro všeobecné služby Anonymním alkoholikům v České republice, z. s. Tento text byl vyhotoven členy komise pro kontakt s veřejností AA ČR. Organizační složky zahrnují dále například komisi pro literaturu, komisi pro službu ve věznicích, samozřejmě Radu důvěrníků a nejvyšším orgánem AA ČR je Konference služeb – členská schůze.

Naše činnost se řídí programem 12 kroků (vedoucích k uzdravení) a 12 tradic, které shrnují zásady, za nichž je podle dlouhodobých zkušeností každá skupina i celé společenství schopno existovat a přinášet uzdravení lidem, kteří jsou postiženi závislostí na alkoholu – tedy alkoholikům. Jsme plně soběstační a nepřijímáme žádnou pomoc ani dary zvenčí, chcete-li – přiměřená skromnost finančních prostředků zajišťuje naši integritu. Jedinou podmínkou členství v AA je touha nepít, jiná omezení ani doporučení nemáme. Blíže se se zněním Kroků i Tradic můžete seznámit v odkazech a textech na tomto webu.

 

K samotnému pricipu AA

V ČR nyní funguje na 64 skupin AA. Tyto skupiny se scházejí na denní či týdenní bázi v prostorách, které si v naprosté většině samy pronajímají od druhých subjektů. Nejčastěji se jedná o prostory církví (zejména Československé církve husitské), azylových domů, městských úřadů, případně Armády spásy atp. Za tyto prostory platí řádný nájem, v nich probíhají naše setkání. My je nazýváme mítinky, pro účely tohoto textu je můžeme nazvat i „společným sdílením“. Zde také dochází k zapůjčování či předávání námi doporučené literatury, kterou si vlastním nákladem a s autorskými právy celosvětové centrály v NY, USA, tiskneme. Odkaz na objednání naší literatury je též k dispozici zde na webu.

Principem skupinového sezení je sdílení svých zkušeností s alkoholem a závislostí s ostatními alkoholiky, případně s hosty. Sezení se řídí jednotným formátem, který používají všechny skupiny a je doporučován i skupinám nově vznikajícím. Nová skupina může vzniknout za účasti alespoň dvou alkoholiků, kteří dostanou na vyžádání z centrály v Hradci Králové startovací balíček literatury a doprovodných brožur.

S trochou nadsázky lze říct, že každý den v týdnu je na mítincích AA přítomno tolik alkoholiků, kteří se snaží uzdravit ze své závislosti, jako ve všech léčebnách po celé ČR dohromady. Do řad AA přicházejí lidé z naprosto všech společenských a sociálních vrstev v různých fázích své závislosti a v neposlední řadě i lidé, kteří dlouhodobě nepijí a žijí střízlivý život. Základním kamenem činnosti, nebo též terapie, my říkáme „předávání poselství“, je sdílení svých zkušeností, síly a naděje v životě se závislostí, abstinencí a ve střízlivosti.

Nejsme náboženská organizace, používáme výraz Bůh či vyšší moc, nebo prozřetelnost jako spojující prvek mezi lidmi a výraz víry a naděje, že dokážeme se svou závislostí žít, aniž bychom pili. Náš program zahrnuje práci na sobě ve všech úrovních běžného i duchovního života člověka, nepití je jen nutným předpokladem k jeho uskutečnění. Princip spolupráce dlouhodobě nepijícího a začínajícího, případně stále pijícího člena AA je nenahraditelný a ani jedna ze jmenovaných skupin bez něj nemůže dosáhnout dlouhodobé střízlivosti a návratu k psychické, sociální a ekonomické rovnováze. Jedno je podmíněno druhým a v tomto aspektu je program AA výrazně preventivní. Není nutné dosáhnout absolutního lidského dna, pokud se mnou sdílí zkušenosti někdo, kdo na něm už byl.

Pravdivost a uvěřitelnost těchto sdělení je výraznou odlišností od všech jiných cest, jak dosáhnout dlouhodobé střízlivosti a abstinence. V současné době, a to hlavně díky šíření pozitivních kladných referencí, přehledně zpracované internetové prezentaci, činnosti Komise pro kontakt s veřejností, pořádání Info mítinků a spoluprací s mnoha léčebnami a zdravotnickými zařízeními, zaznamenáváme trvalý nárůst nově příchozích a vznik mnoha nových skupin.

V organizaci i práci s veřejností využíváme zkušeností našich zahraničních kolegů, zejména z Polska a sdílíme zkušenosti také na bázi celoevropských a celosvětových setkání, kam každoročně vysíláme své delegáty.

Již čtvrtým rokem jsou AA oficiálním účastníkem Celostátní konference společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a Celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

 

Kontakt s veřejností

Společenství Anonymních alkoholiků nemá názor na vnější záležitosti a nezúčastňuje se veřejných diskuzí. S odbornou veřejností, veřejností, médii a lidmi, kteří jsou postiženi alkoholismem a trpí, jsme v kontaktu prostřednictvím následujících nástrojů:

  • Internetová prezentace
  • nonstop tísňová Infolinka s celorepublikovou působností, zvlášť pro muže a ženy
  • Informační mítinky pro pacienty zdravotnických zařízení a léčeben; momentálně spolupracujeme s více než 30 zařízeními
  • Spolupráce s Národním koordinátorem pro protidrogovou politiku při Úřadu vlády ČR
  • Spolupráce s městskými úřady
  • Spolupráce s Probační a mediační službou
  • Zakládání a organizování mítinků ve věznicích

Budeme rádi, jestliže tyto stručné informace budou základem toho, aby se AA dostali hlouběji do povědomí lidí, kteří se ve své práci i okolí dostávají do kontaktu s lidmi, kterým alkoholismus v jakékoliv jeho fázi znemožňuje plnohodnotně žít a narušuje či zcela ničí sociální, rodinné a ekonomické vazby. Náš program zdánlivě není pro každého, ale dlouholeté zkušenosti v celosvětovém a dnes i našem měřítku říkají a jasně dokazují, že AA není alternativou, nýbrž samonosným a účinným programem pro ty, u nichž jiné snahy o střízlivost selhávají. Ekonomické náklady na uzdravení z alkoholismu jsou nulové, nutná je jen osobní investice do předání informace, tam kde budete cítit, že je jí potřeba. Vůle ke střízlivému životu pak může v AA najít odpověď. Věříme, že postupným zlepšováním informačních kanálů se i s Vaším přispěním dostane formou AA pomoci co nejvíce potřebným lidem.

Na závěr tohoto sdělení uvádíme citát z naší literatury (Modré knihy), pasáž k prvnímu kroku „Přiznali jsme si svou bezmocnost vůči alkoholu – naše životy se staly nezvládnutelnými“:

„Našlo se vskutku málo takto postižených, kteří bez cizího přičinění dovedli svůj boj k vítězství. Je statisticky prokázáno, že alkoholici téměř nikdy nedosáhli uzdravení, jestliže byli odkázáni sami na sebe. A bylo tomu tak zjevně již od dob, kdy člověk poprvé rozmačkal vinné hrozny, aby se staly jeho nápojem.“

Pro získání podrobnějších informací nebo v případě konkrétních dotazů pište prosím na adresu komise pro kontakt s veřejností kkv@aamail.cz.